บริษัทดำเนินกิจการเกี่ยวกับการนำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ สำหรับการใช้เฉพาะอย่าง
อันได้แก่ เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำมันและ
ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร  เคมีวิเคราะห์และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ …
Read More