คณะกรรมการบริษัท

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
นายสุทธิชัย สังขมณี
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นางพิมพ์พนา ปีตธวัชชัย
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
นายสมชัย ไชยศุภรากุล
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
พลตำรวจโท ภัทรชัย หิรัญญะเวช
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
นางสาวนัทธ์หทัย ธนชัยหิรัญศิริ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
นางกมลวรรณ ศิวรักษ์
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท