คณะกรรมการบริษัท

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
ประธานกรรมการบริษัท
นายสุทธิชัย สังขมณี
กรรมการอิสระ
นางพิมพ์พนา ปีตธวัชชัย
กรรมการอิสระ
นางกมลวรรณ ศิวรักษ์
กรรมการ
นายสมชัย ไชยศุภรากุล
กรรมการ
นางสาวนัทธ์หทัย ธนชัยหิรัญศิริ
กรรมการ