คณะกรรมการบริษัท

ผศ.ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย
ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์
กรรมการ
นายธนา ไชยประสิทธิ์
กรรมการ
นายสลิล ปิ่นขยัน
กรรมการอิสระ
นางสาวจันทรกานต์
ศรีสวัสดิ์
กรรมการอิสระ
นายสมชัย ไชยศุภรากุล
กรรมการ
นางอารยา เตชานันท์
กรรมการและเลขานุการ