ข้อมูลบริษัท

slideprofile1
slideprofile21
profileslide
บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2510 ภายใต้ชื่อบริษัท ไว้ท์แอนด์โก จำกัด และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2522 ปัจจุบันจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ

  1. ธุรกิจด้านการนำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม
  2. ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
  3. ธุรกิจร่วมทุนในบริษัทย่อย