ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความมุ่งมั่นในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ยังคงเป็นนโยบายที่สำคัญที่บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ดังนี้
โครงการปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อม
โครงการปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อมถือเป็นกิจกรรมหลักที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดต่อมาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว พนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้อีกปีหนึ่ง ณ อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 เพื่อขยายพื้นที่ป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งจะช่วยลดสภาวะโลกร้อน
โครงการช่วยเหลือสังคม
  • บริษัทได้มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน การกีฬา และ อาหารให้กับนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560  
โครงการอนุรักษ์พลังงาน
บริษัทฯ ตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน โดยได้มีการกำหนดแนวทางการอนุรักษ์พลังงานออกเป็น 3 มาตรการดังนี้

  1. มาตรการการประชาสัมพันธ์และปลูกจิตสำนึกด้านพลังงาน
  2. มาตรการด้านการจัดการ
  3. มาตรการด้านการเปลี่ยนอุปกรณ์ทดแทน