อีสเทอร์

Esters : เป็นพื้นผิวของกรดไขมัน จากการทำปฏิกิริยาทางเคมี ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรม ผงซักฟอก สารทำความสะอาด
สารหล่อลื่น และงานโลหะ